گفتم گفت

گفت: «باید یک لقمه اندازه دهنت بر می‌داشتی.»

گفتم: «چرا فکر می‌کنید وقتی شما اندازه‌گیری بلد نیستید من مجبورم دهن خودم رو جر بدم؟»