گلوله بد است

گلوله بد است

اما این را همگان قیول ندارند

Advertisements