غُلَت نامه‌ی ۱۰خدا – نماینده

نماینده: به کسی می‌گویند که کسی یا چیزی را می‌نماید! نماینده‌ی مجلس: به کسی می‌گویند که در ابتدا در جایی جلوس کرده سپس موکلین‌اش را می‌نماید / نماینده‌ی تام الاختیار: شخصی که اختیار تام دارد کسی را بنماید / نمایندگی معتبر: نموده شدن توسط این نمایندگی نزد همه اعتبار دارد

گفت گفتم – 9

گفت: انقدر سی گار نکش. میمیریا

گفتم: والا من هر چی پیرمرد و پیرزن سی‌گاری تا حالا دیدم همه‌شون زنده و سر حال بودن

گفت: اح—-مق جان بقیه‌شون روبرای این ندید که خیلی قبل از این که پیر بشن مرده‌بودن