گفت گفتم – ۳

گفتم: «فراموشم نکن!» گفت: «شما؟ به جا نمیارم!»
Advertisements

گفت گفتم – ۲

راجع به او بسیار شنیده بود. خیلی تعریفش را شنیده بود. باهام در موردش صحبت کرد. گفتم:«با وجود همه‌ی اینها توصیه نمی‌کنم که بهش نزدیک شی! قابل اعتماد نیست. زمینت می‌زنه! قابل اتکا نیست» گفت:«تو درست نمی‌شناسیش! فلانی می‌گفت فلان جوره.» گفتم:«بهتر از فلانی می‌شناسمش.» گفت:«از کجا؟» گفتم:«آخه من خودم رو خوب می‌شناسم.»