مرده‌ها

بابام داشت سرزنشم می‌کرد، می‌گفت مثلا پدربزرگ مادریت رو ببین وقتی که مرد هیچی از خودش نداشت! تو هم می‌شی مثلِ اون.
اینجا بود که به عمقِ شکاف پی بردم. جداً فهمیدم بابام رو نمی‌فهمم!
واقعاً پدربزرگ من بعد از مرگش لازم داشته چی داشته باشه؟ اشکال اینکه یه مرده هیچی نداشته‌باشه چیه؟