می‌نی سوپر – 20 – عدم خشونت

من زنده‌خواهم ماند

و واژه‌هایم را آنچنان بر سر خشونت خواهم کوفت

که…