تک‌گویی پریشان یک ابله عصبانی

آنها حق دارند در کوچک‌ترین مسائل زندگی شما دخالت کنند و شما را به راه راست و یه سمت عرف رسمی و ایدئولوِی حاکم‌شان هدایت کنند، لیکن اگر شما تصادفا به آنها یادآوری کنید که فلان کارشان غلط است از ان جهت که همان ایدئولوِی حام و عرف مرسوم به صورت زیرزمینی آن کار را مجاز شمرده (حالا شما بگیر دروغ و رشوه و خیانت در قرارداد‌های زناشویی و غیره) داری در زندگی خصوصی (خوصوصی)شان دخالت می‌کنی!! من از هیچ‌کس پاک‌تر نیستم اما خوشبختانه بدان اندازه ابله هستم که هیچ ابدئولوژی مرسوم و عرف حاکمی را به عنوان منبع تشخیص خودم قرار ندهم! حالا  شما هم به زندگی خصوصی مرسوم و عرفی‌تون مشغول باشید.