جوازِ مجازاتِ مجازیِ حقیقت

مطابق این حکم زین پس حقیقت تنها مُجاز است مَجاز از دروغ‌های ما باشد و جُز آن نباشد، در غیر این صورت وجودِ حقیقت به طور کل تکذیب می‌شود. امید آنکه این کذب حقِ این مجازاتِ محقق را بیان کرده‌باشد.