نجات دهنده – ۲

یه روز / یه جمعه شاید / میاد و می‌گه ای وای ببخشید دیر کردم / تو ترافیک بودم/ دریا طوفانی بود / قطارم پنچر شده‌بود / یک دقیقه وقت بدین الآن همه چیز رو درست می‌کنم.

نجات دهنده – ۱

یه روز / یه جمعه شاید / میاد و می‌گه من ظهور کردم / و وقتی گرفتن بردنش زیر شکنجه ازش اعتراف گرفتن که دروغ می‌گه و کذابه اونوقت باور می‌کنه که هیچگاه نباید ظهور می‌کرد.

من؛ دروغ بزرگ آفرینش

بایدم تخریب
بایدم کشتن
بایدم مردن
بایدم بدرود
و نه از نو ساختنی
و نه باز تولدی
و نه باز زنده‌شدنی
و نه باز سلامی
بایدم رفتن و باز نگشتن
بایدم غروبِ بی طلوع

من تمامی مرگ‌های زندگی را آرزومندم
من پست‌ترین دروغ آفرینش
من سیاه‌ترین فروغ ابدی ستاره‌ای مرده
من آفتاب تماما سوخته

دروغی بودم
و آن اندازه بزرگ بودم
که خود نیز پذیرفتم
که من هستم
می‌توانم