بمیر بابا

گفت: با این وضع سی‌گار کشیدن و زندگی کردنت کلا ده سال دیگه هم به زور زنده می‌مونی. منتظر چی هستی؟ بجنب!
حوصله نداشتم توضیح بدم منتظر مرگم‌ام و دلخوشی‌ دیگه‌ای ندارم براش بجنبم، چیزی نگفتم.

Advertisements