غُلت‌نامه‌ی 10خدا: ملّت

ملّت: واژه‌ایست عربی به معنای دین و مذهب که در زبان فارسی اصطلاحا در رژیم‌های خودکامه و دیکتاتوری به اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت ساکنان کشور تحت حکومت گفته می‌شود که بخش بسیار بزرگی از قدرت را در اختیار دارند، مثال: ملّت به من رای دادند! من خادم ملّت‌ام!

گفت گفتم – 7

گفت: «تو مغزت تو اونجاته1 فقط با اونجات فکر می‌کنی.»
گفتم: «آره! تا وقتی که اونجام مشغول وظیفه‌ی اصلی خودش نباشه نمی‌ذاره با اینجام2 فکر کنم.»
————————————————————-
1- اونجا: جایی که از «اونور» سرم محسوب می‌شه
2-اینجا: جایی که از «اینور» سرم محسوب می‌شه