می‌نی سوپر – 41

کتاب نمی‌نویسیم. کتاب نمی‌خوانیم تا در میان جملات، کلمات قصار بیابیم. مستقیما سعی می‌کنیم کلمات قصار بنویسیم. می‌نی‌مال می‌نویسم پس هستم.