گفت گفتم – 7

گفت: «تو مغزت تو اونجاته1 فقط با اونجات فکر می‌کنی.»
گفتم: «آره! تا وقتی که اونجام مشغول وظیفه‌ی اصلی خودش نباشه نمی‌ذاره با اینجام2 فکر کنم.»
————————————————————-
1- اونجا: جایی که از «اونور» سرم محسوب می‌شه
2-اینجا: جایی که از «اینور» سرم محسوب می‌شه