نمایشنامک – یک

صحنه: بهشت، حوا زیرِ درخت سیب روی زمین خوابیده‌است و آدم کنارش به درخت تکیه داده و نشسته‌است. آدم سخت در اندیشه فرو رفته و حوا را می‌نگرد. زمان می‌گذرد، شیطان فوت می‌کند، یک سیب روی درخت تکان می‌خورد و روی بدن حوا می‌افتد. آدم ناگهان قانون جاذبه‌ی عمومی زنان را کشف می‌کند. خدا خشمگین می‌شود.

محارب

هر كس كه برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم اسلحه‌ی قضایی متوصل شود محارب و مفسد فی الارض ميباشد. ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر
پ.ن: مردم به تمام یا بخشی از ساکنان یک سرزمین (اعم از اکثریت یا اقلیت هر چند ناچیز) گفته می‌شود
پ.ن۲: اسلحه‌ی قضایی به استفاده از قوانین برای محکوم کردن افراد گفته می‌شود
پ.ن۳: این می‌نی‌مال به استالین تقدیم می‌شود، ما فقط می‌خواستیم راه بهتری جلوی پایشان بگذاریم