مینی سوپر -2

آدامی که چیزی حالیش نمی شه هرچقدر هم که بهش بگی هیچی حالیش نیست، حالیش نمیشه!