غُلت‌نامه‌ی 10خدا: ملّت

ملّت: واژه‌ایست عربی به معنای دین و مذهب که در زبان فارسی اصطلاحا در رژیم‌های خودکامه و دیکتاتوری به اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت ساکنان کشور تحت حکومت گفته می‌شود که بخش بسیار بزرگی از قدرت را در اختیار دارند، مثال: ملّت به من رای دادند! من خادم ملّت‌ام!