سوگندِ دادگاه «چهره‌های سیاسی»

سوگند یاد می‌کنم که هر چیز جز حقیقت را بگویم و هر چه می‌گویم عین کذب باشد