می‌نی سوپر – 19 – ماندن – پنج

آخرین فرصت برای مصرف

ماندگاری: حداکثر خیلی کم

می‌نی سوپر -18 – ماندن – چهار

رفت

و من آغوشم را برای رفتنش گشودم

آنقدر مانده‌بود

که فکر می‌کردم سنت رفتن‌هایم را با خود برده‌است

و من می‌بوسمش

چرا که نشان داد که من، «من» مانده‌ام