یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 6

سرویس حوادث تیتر زده‌بود مرد هزار چهره دستگیر شد. در صفحه‌بندی عمدا یا سهوا عکس من را کار کرده‌بودند. زیر سر این نفوذی‌هاست.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 5

دیروز نیمه‌ی پنهان‌مان افشا شد. از صبح تا حالا چشم‌مان به در خشک شده بیایند بگیرندمان.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 4

رفتار سفیر دولت فخیمه با ما یجوری شده بود. تحویل نمی‌گرفت. تلفن جواب نمی‌داد. از چمدان پر از پول خبری نبود. ما هم تیتر زدیم مذاکرات بازرگانی میان دولت فخیمه و دولت کریمه!

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روز‌نامه‌نگار زنجیره‌ای – 3

تلفن سفارت دولت فخیمه اشغال بود. جلسه‌ی اتاق تیتر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم به علت سرما خوردگی نماینده سی‌آی‌ای تشکیل نشد. تیتر نداشتیم. انتخابات ایلات متحده را تیتر کردیم.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 2

در اتاق تیتر روزنامه‌های زنجیره‌ای تصویب شد که تیتر بزنیم رییس‌کل فلان جا را فردا برکنار می‌کنند. تیتر زدیم. گرفتنمان. محکوم شدیم به 666 ضربه شلاق به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. شلاق خوردیم. بیرون آمدیم. از کنار روزنامه فروشی رد می‌شدیم؛ چشممان به تیتر یک کیهان خورد. همان رییس کل استعفا داد. هنوز فردا هم نشده‌بود.