پیشنهاد – دنیای مالیخولیایی

صفحه‌ی مالیخولیا، اخبار جهان از نگاه فرورتیش رضوانیه هر هفته پنج‌شنبه‌ها در ویژه‌نامه‌ی کارگزاران منتشر می‌شود. روزنامه‌ی کارگزاران پنجشنبه‌ةآ‌با قیمت 500 تومان منتشر می‌شود. با این حال شماره‌ی هفته‌ی گذشته را در اینترنت می‌توانید اینجا مطالعه کنید.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 9

امروز در کتاب فروشی یک رمان دیدیم با عنوان «دست‌آورد‌های سفر استانی رییس دولت کریمه به استان تهران» ایده‌ی خوبی بود. با سفارت دولت فخیمه تماس گرفتیم تا هزینه‌ و حق ماموریت سفرهای استانی‌مان از منزلمان تا در روزنامه را پرداخت کنند. پرداخت نکردند. تیتر زدیم از سفرهای استانی رییس دولت کریمه حمایت کردیم. پرداخت کردن. انتقاد کردیم.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک وزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 8

در اتاق مشترک تیتر روزنامه‌های زنجیره‌ای مطرح شد که تیتری در مورد افزایش نرخ تورم بزنیم. تصویب شد. تیترهای پیشنهادی همه تکراری و مستعمل بودند. پیشنهاد شد به جای تیتر زدن قیمت روزنامه را صد تومان زیاد کنیم. گران کردیم. اثرگذار بود.

یادداشت‌های روزانه‌ي‌يک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 7

نامه آمد خبر از اعتصاب بازار ندهیم. زیر نامه نوشته‌شده‌بود این نامه بعد از پنج ثانیه نابود می‌شود. نابود شد. انگار هیچ‌وقت وجود نداشته. به همکاران‌مان زنگ زدیم تا از اعتصاب بازار خبری بگیریم. هیچ‌کس خبری نداشت. انگار اعتصاب هیچ‌وقت وجود نداشته.