بیست سال تحقیق

و وی پس از بیست سال به این نتیجه رسید که تنها راه مقابله با شبیخون فرهنگی غرب به این ملت استفاده از همان ابزارِ شبیخون برای زدن شبیخون به همین ملت از طرف مقابل است.