«آن‌ها» چگونه می‌اندیشند – یک

از نظر «آن‌ها» هر چیز بد لزوما غربی است، اما هر چیز غربی لزوما بد نیست.