می‌نی سوپر – 17 – ماندن – سه

آنقدر به ماندن خو گرفته‌ام

که گویی بوی ماندگی گرفته‌ام