پیشنهاد – دنیای مالیخولیایی

صفحه‌ی مالیخولیا، اخبار جهان از نگاه فرورتیش رضوانیه هر هفته پنج‌شنبه‌ها در ویژه‌نامه‌ی کارگزاران منتشر می‌شود. روزنامه‌ی کارگزاران پنجشنبه‌ةآ‌با قیمت 500 تومان منتشر می‌شود. با این حال شماره‌ی هفته‌ی گذشته را در اینترنت می‌توانید اینجا مطالعه کنید.