می‌نی سوپر – 14 – شیزوفزنی

شیزوفرنی نوعی سرطان روح است که طی آن ‌روح خود را با سرعتی سرسام آور به شخصیت‌هایی متفاوت و نامربوط تقسیم می‌کند.