دلقک‌ها

آدم‌ها هر اندازه هم فرهیحته باشند و هر چند بار هم که عقاید یک دلقکِ بل و مردی که می‌خندیدِ هوگو را خوانده‌باشند، باز هم حالی‌شون نمی‌شه که دلقک‌ها هم عاشق می‌شوند.