می‌نی سوپر – 44

و باقی مانده‌ی حسابِ بانکی‌اش تنها یک زخم بود که تامین کننده‌ی خون رگانش بود