می‌نی سوپر – 40

در زندگی به اندازه‌ی کافی چیزهایی هست که روح آدم رو بخورد و بساید، تو رو خدا تو یکی دیگه دست از سرم بردار