نمایشنامک – یک

صحنه: بهشت، حوا زیرِ درخت سیب روی زمین خوابیده‌است و آدم کنارش به درخت تکیه داده و نشسته‌است. آدم سخت در اندیشه فرو رفته و حوا را می‌نگرد. زمان می‌گذرد، شیطان فوت می‌کند، یک سیب روی درخت تکان می‌خورد و روی بدن حوا می‌افتد. آدم ناگهان قانون جاذبه‌ی عمومی زنان را کشف می‌کند. خدا خشمگین می‌شود.