جک روشنفکری

روشنفکره داشته با ایلش کوچ می‌کرده ایلش ازش جلو می‌زنه جا می‌مونه، داد می‌زنه: ایلی ایلی لما سبقتنی؟
پ.ن: منظورش این بود که ای ایل من ای ایل من چرا از من سبقت می‌گیری؟
پ.ن دو: هر هر هر هر بی‌مزه 😐