می‌نی سوپر – ۲۷ – گذشت

وقتی کسی نیست تا در برابرش گذشت کنم، مجبورم از اشتباهات خودم بگذرم تا این احساس رضایت در من تلف نشود.

لینک‌های امروز من در دیگو 12/23/2008

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

گفت گفتم – ۱

گفت:«این ادا و اطوار‌ها رو مخصوصا فقط جلوی من در میاری.» گفتم:«نه! باور کن وقتی تنها هستم هم همین‌کارا رو می‌کنم.» گفت:«تانبینم باور نمی‌کنم.» گفتم:«آخه وقتی تو بتونی ببینی که دیگه تنها نیستم.»

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – ۱۵

رییس محبوب دولت کریمه فرمودند که «شیب رشد صنعت ما در بخش‌های مختلف بسیار تند و ارزشمند است.» (+) در همین راستا نمودارها و آمار را به صورت مقایسه‌ای بررسی کردیم ودیدیم با توجه به رشد صنایع در دوره‌های قبلی بررسی کردیم دیدیم نکته‌ای که ایشان فرموده‌اند تصادفا بسیار واثق و صادق است و نرخ رشد صنعتی نسبت به گذشته با شیبِ منفیِ تند و ارزشمندی در خال سقوط است.

یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – ۱۴ – سیاه‌نمایی ماستی و سپید نمایی نفتی

امروز یکی از روزنامه‌های ارزشی در عملی بر خلاف اخلاق خبرنگاری ماست را سیاه‌نمایی، نفت را سپید نمایی کرد. خبرنگاران را مامور تحقیق کردیم گزارش دادند بر خلاف تلاش‌های مذبوحانه‌ی آن جناح ماست همچنان سیاه و نفت همچنان سفید است.