یادداشت‌های روزانه‌ی یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای – 13

دیروز در جلسه‌ی انجمن صنفی شرکت کردیم. همه‌مان زنجیره‌ای بودیم. از برادران ارزشی کسی نیامده‌بود. احساس محفلی بودن و زیرزمینی بودن و زنجیره‌ای بودن بهمان دست داد. امروز انجمن غیرقانونی اعلام شد.